Posilovani.net  
 Posilovani.net - Dom - Odpovdt - Statistika - Registrace - Hledat -


forum.posilovani.net / Začátečníci / Etiketa v posilovně - jak se chovat a nechovat při cvičení
Autor Zprva
tetsuo

len
# Zaslno: 11 vn 2010 22:06 - Zmnil/a: tetsuo


Nechovejte se, jako by vám posilovna patřila a vy jste jediní, kdo cvičí
Vľdycky mějte na mysli tyto věci:
1) bezpečnost
2) hygienu
3) respektování osobního prostoru a přístupu


Seznam pravidel, která byste měli dodrľovat
Do posilovny jste přiąli cvičit, ne se vykecávat
V posilovně nemáte co flirtovat a někoho balit
Sundávejte z činek a strojů závaľí a dávejte je na své místo
Pouľívejte ručník a utírejte po sobě pot
Cvičte sluąně oblečení, a pokud nejste v ąatně, nesvlékejte se před ostatními
Dodrľujte osobní hygienu – kdyľ přijdete, i kdyľ odcházíte
Nestůjte před někým, kdo cvičí, a uľ vůbec na něj nemluvte
Zrcadla pouľívejte na kontrolu správné techniky cvičení a ne na prohlíľení se
Snaľte se vlastními cviky nezavazet ostatním
Pokud se s vámi chce někdo střídat na jednom stanoviąti, umoľněte mu to
Nezabírejte bezmyąlenkovitě přílią mnoho stanovią»
Neokupujte jedno stanoviątě přílią dlouho
Buďte ochotní trochu improvizovat a netrvejte si na tom, ľe musíte dělat určité cviky
Nezneuľívejte dopomoc ostatních lidí
Nedělejte cviky, na které vaąe posilovna není stavěná
Nedávejte rady lidem, kteří o to nestojí, a neraďte jim ve chvíli, kdy cvičí
Pokud vám někdo dává radu, snaľte se ji vyslechnout, i kdyľ s ní nesouhlasíte
Neházejte s činkami na zem a snaľte se dělat se závaľími co nejmenąí hluk
Pouľívejte rozumné váhy
Nedělejte bicepsové zdvihy v dřepovacím stojanu
Nekřičte při zvedání a nepouľívejte hrubé výrazy
Vypínejte si při cvičení mobil
Nepouątějte si hlasitou hudbu do sluchátek, tak aby vadila ostatním

Pokud vám vadí, ľe nemůľete křičet, musíte pořád sloľitě přendávat kotouče, nesmíte házet činkami o zem apod., není v zásadě jiné volby, neľ si pořídit vlastní domácí posilovnu. V Americe tak cvičí tisíce lidí a větąinou zrovna tihle lifteři a kulturisté z garáľe mívají nejlepąí výsledky. Nicméně mimo soukromé prostory se nechovejte jako hovada; to je rada, která se hodí vľdy a vąude.


Tyto body aicky dodrľujte a zároveň – vľdy sluąně – vyľadujte i od ostatních

____________

Rozvedení jednotlivých bodů

Do posilovny jste přiąli trénovat, ne se vykecávat
I kdyľ stále více posiloven roząiřuje své sluľby natolik, aľ se z nich místo tréninkových center stávají tzv. wellness centra, přese vąechno si zapamatujte jednu základní radu: „zavři klapačku a cvič“. Není nic otravnějąího, neľ poslouchat hovory ostatních lidí, či dokonce čekat, aľ se vykecají a pustí vás cvičit; nic tolik nenaruąí kvalitu tréninku, jako kdyľ si mezi sériemi povídáte se sparring partnerem, a máloco je víc nesluąné, neľ chodit k ostatním lidem a chtít si s nimi povídat, kdyľ cvičí. Prostě a jednoduąe: mluvte jen tehdy, pokud se to týká přímo jen nezbytných věcí okolo tréninku. Před tréninkem si také samozřejmě vypněte mobil (nebo aspoň zvuk) a snaľte se mít aspoň chvíli čas pro sebe, kdy se soustředíte jen na jednu věc. Nebuďte jeden z těch idiotů, kteří si musejí „důleľitě“ vyvolávat při svém pseudo-tréninku.

V posilovně nemáte co flirtovat a někoho balit
Tento bod stejně jako pouľívání mobilního telefonu v posilovnách spadá pod pravidlo „cvičte a nemluvte s ostatními“, nicméně je v něm jeątě něco speciálního. Jde o obtěľování zvláątního typu, kdy ve hře není jen zbytečná touha po komunikaci, ale i sexuální zájem. Lidé jsou jistě sexuální bytosti, ale zároveň jako kulturní bytosti mají odliąovat veřejné a soukromé chování. Sexuální návrhy a naráľky nejsou (větąinou) nepříjemné jen tomu, komu jsou směřovány, ale i lidem okolo. I pokud jdete cvičit se svým partnerem/partnerkou, nechte si intimní projevy na doma. To, ľe jsou posilovny místo, kde se zdůrazňuje tělesnost, není ľádná pobídka k tomu, aby se zdůrazňovala i sexualita. Jestli to nejste schopni respektovat, cvičte doma.

Sundávejte z činek a strojů závaľí a dávejte je na své místo
Součástí cvičení není jen přihazování váhy, ale také to, ľe necháte po odjetí vąech sérií činku či stroj kompletně nenaloľené a „odstrojené“ a vąechny kotouče dáte tam, kam patří, a nenecháte je rozházené po podlaze. Stejně tak vracejte jednoručky zpátky do stojanu. Představte si, jak je nepříjemné, pokud to po někom musíte uklízet.

Pouľívejte ručník a utírejte po sobě pot
Je nechutné lehnout či sednout si na lepkavou lavičku či sedátko. Mějte vľdy jeden ručník, na kterém leľíte nebo sedíte, a jeden ručník na otírání potu z tváře a těla. Pokud někde zanecháte viditelné kapičky či otisky potu, utřete je. Pouľívat můľete i papírové utěrky či navlhčené papírové kapesníky.

Cvičte sluąně oblečení, a pokud nejste v ąatně, nesvlékejte se před ostatními
Týká se to ľen i muľů. Neukazujte ze sebe přílią mnoho odhalené kůľe a snaľte se mít odhad na to, co uľ zbytečně poutá pozornost ostatních lidí. Neomlouvejte si výrazné odhalování těla tím, ľe chcete vidět, jak svaly pracují. To poznáte si se zavřenýma očima, pokud se skutečně soustředíte na trénink. Pokud se chcete přesně kontrolovat při pohledu do zrcadla, noste přiléhavé oblečení, které těsně obepíná svaly. Naprosto nepřijatelné je ve veřejných posilovnách svlékání a pózování před zrcadlem. Jednak je to neuvěřitelně narcistní a trapné a jednak opět – nikdo na vás není zvědavý. Nácvik pózování u soutěľních kulturistů probíhá obvykle v oddělených místnostech nebo mimo hlavní denní provoz posilovny. A převlékání jednoho zpoceného trička můľete provést co nejvíce mimo zraky ostatních lidí. Důvodem pro toto pravidlo není ani snad puritánský, jako spíą praktický přístup: pokud jste dobře oblečení, máte dostatečně kryté klouby, a udrľujete si stálou tělesnou teplotu, tak logicky neprostydnete a nenachladíte a výrazně zmenąíte riziko zánětů ąlach. A také, viz předeąlý bod: pokud máte větąí část těla krytou oblečením, zanecháte po sobě míň potu.

Zrcadla pouľívejte na kontrolu správné techniky cvičení a ne na prohlíľení se
Nebuďte narcistní. Tečka. A pokud vám pořád nedochází, v čem je problém: ostatním lidem to připadá směąné.

Dodrľujte osobní hygienu – kdyľ přijdete, i kdyľ odcházíte
Do posilovny choďte v takovém stavu, abyste neąířili nepříjemný pach v ąatně. Znamená to mít nejenom čisté oblečení na cvičení, ale uľ přijít v čistém oblečení. Pokud víte, ľe se během dne zapotíte, noste si s sebou náhradní spodní prádlo a ponoľky a ąpinavé kousky ihned při svlékání dejte do plastikového pytle nebo taąky. Neváhejte se někdy osprchovat i před tréninkem. Dodrľujte ústní hygienu (ne nutně v posilovně, ale minimálně ráno; dále přes den pouľívejte ústní vodu nebo ľvýkačky) a pouľívejte deodorant a antiperspirant – ovąem takový a v takové míře, aby jeho vůně nebyla přílią agresivní. Po cvičení se sprchujte a do sprchy noste gumové pantofle, abyste nechytili nebo neroznáąeli plíseň. Oblečení si po kaľdém tréninku vyperte, boty nechte vyvětrávat a pouľívejte během týdne více párů.

Nestůjte před někým, kdo cvičí, a uľ vůbec na něj nemluvte, a snaľte se vlastními cviky nezavazet ostatním
Pokud nejde o vaąeho tréninkového partnera a neinstruujete ho ohledně techniky cviků před začátkem série, nemáte právo komukoli zavazet v pohybu, zaclánět mu ve výhledu nebo ho rozptylovat mluvením. Pokud chcete někomu něco sdělit, dělejte to vľdy, aľ docvičí aktuální sérii. Jinak buďte velmi opatrní a ohleduplní co se týče bezpečné vzdálenosti od někoho, kdo cvičí. Neprocházejte v těsné blízkosti kolem pohybujících se kotoučů na čince nebo stroji. Prostě chvíli počkejte.

Pokud se s vámi chce někdo střídat na jednom stanoviąti, umoľněte mu to
Je vľdy na rozumné domluvě, zda se dva neznámí lidé mohou střídat u jednoho cviku. Velmi snadné je to u cvičení s kladkami a jednoručkami, náročnějąí u cvičení na strojích, kde se nakládají kotouče a nejobtíľnějąí u cviků s velkými nakládacími činkami. Přizpůsobte tomu míru svojí ochoty střídat se s někým jiným. U technicky náročných cviků je potřeba si ujasnit, zda jste s druhým člověkem na porovnatelné výkonnostní úrovni a jste zhruba stejně vysocí (případně měli podobně dlouhé ruce), aby střídání u sérií mohlo být dostatečně hladké a nebylo negativně ovlivněno tempo tréninku. Toto pravidlo etikety tedy vyľaduje vstřícnou komunikaci a schopnost se dohodnout.

Nezabírejte bezmyąlenkovitě přílią mnoho stanovią»
Jen málokterý trénink je uzpůsoben tak, abyste museli za sebou rychle střídat mnoho stanovią» a náčiní. Kdyľ uľ takto cvičíte, tak v případě supersérií je vhodné mít tréninkového partnera, s nímľ se střídáte. V případě trojsérií je stále únosné, aby je prováděla dvojice. U gigantických sérií je nutné chodit cvičit v hodinách, kdy nebudete omezovat ostatní lidi – tedy větąinou ráno a dopoledne, případně večer. Kaľdopádně, supersérie, trojsérie a gigantické série musejí být v tréninku zařazeny účelně. Nejde o ľádné bezcílné bloumání posilovnou a testování „co bych tak mohl/a dělat“. Právě proti těmto bludným Holanďanům je zaměřen tento bod etikety, který jasně říká: nedělejte to. Udělejte si plán a mějte ho co nejjednoduąąí.

Neokupujte jedno stanoviątě přílią dlouho
Udrľujte pauzy mezi sériemi rozumně dlouhé, tj. kolem 90 vteřin aľ 3 minut maximálně (a to jen u nejtěľąích cviků a sérií). Snaľte se udrľovat tempo cvičení relativně rychlé. Neodcházejte od naloľených činek a přístrojů na deląí dobu, neľ je nezbytně nutné, případně upozorněte lidi, co jsou poblíľ, ľe se za chvíli vrátíte. Neposedávejte na lavičkách a sedátkách, pokud necvičíte a svým přístupem lidem okolo tím naznačte, ľe mají právo se s vámi střídat, pokud mají zájem. Nedělejte nesmyslně vysoký počet sérií. Opět, pokud máte trénink zaloľený na extrémně vysokém mnoľství sérií nebo dlouhých přestávkách, choďte cvičit tam a tehdy, kde tím nebudete ostatní omezovat.


Nový web a fórum o posilování: http://www.body-test.cz/cs/
tetsuo

len
# Zaslno: 11 vn 2010 22:07 - Zmnil/a: tetsuo


Buďte ochotní trochu improvizovat a netrvejte si na tom, ľe musíte dělat určité cviky
Někdy zkrátka není moľné odcvičit vąechno, co máte v pomyslném plánu či pevném rozpisu. Zkuste se před kaľdým tréninkem připravit na to, jaké varianty mohou nastat. Nenu»te ostatní, aby se podřizovali vaąim přáním, ale kreativně přizpůsobte svůj trénink momentálním podmínkám. Mějte v hlavě databázi cviků, které se mohou alternovat – nestane se nic hrozného, pokud jednou nebudete dělat dřepy ve stojanu ale cvičit nohy na stroji (hacken dřep, legpress), případně místo toho klidně výpady; benchpress s velkou činkou na lavičce vyměníte za jednoručky, nebo za tlak vleľe na zemi (floor press); a není aľ tak důleľité, zda budete dělat shyby na hrazdě, přítahy horní kladky, nebo pouľijete adekvátní pákový stroj. Fantazii se meze nekladou, jen se snaľte dodrľovat princip náhrady jednoho vícekloubového cviku jiným vícekloubovým cvikem a izolovaného jednokloubového cviku jiným izolovaným cvikem, stejně tak vertikální přítah jiným vertikálním přítahem, či horizontální tlak jiným horizontálním tlakem apod. Nebuďte protivní a rozhození tím, ľe trénink nemůľe probíhat zcela podle původního záměru. Pro jistotu si s sebou taky noste natahovací gumy, kterými se dá nahradit řada cviků s kladkami a jednoručkami.

Nezneuľívejte dopomoc ostatních lidí
Cvičte tak, abyste nemuseli ľádat ostatní lidi o pomoc. Mějte buď sparingpartnera, nebo cvičte ve větąí partě, kde je normální si navzájem pomáhat. Prakticky jediné cviky, jichľ se to týká, jsou tlaky na horní část těla. Naučte se co nejlépe zvedat činku ze stojanů u benchpressu a necvičte do selhání ani s dopomocí. (®ádné nesmyslné povzbuzování „Jedeą sám!“, kdyľ to prostě evidentně tak není. U tlaků činku pokládejte vľdy 1-2 opakování před selháním, jinak si koledujete o zranění.)
Pokud cvičíte libovolné tlaky s jednoručkami, minimálně jednu z nich byste si měli být schopni nahodit do startovní cvičební polohy sami, druhou, kterou vám bude podávat někdo náhodný, mějte připravenou tak, aby se mu snadno zvedala (například postavenou na vedlejąí lavičce) a nebyl problém s jejím předáním (podávající ji nesmí uchopit za drľadlo, ale po stranách). Kaľdopádně si vľdy rozmyslete, kdy chcete ľádat o dopomoc a strategicky si určete, koho tím budete nejmíň obtěľovat.

Nedělejte cviky, na které vaąe posilovna není stavěná
V mnoha posilovnách nelze provádět vzpěračské cviky tak, abyste mohli odhodit činku na zem. V tom případě buď změňte posilovnu, nebo se naučte závaľí spouątět pomalu, případně si pořiďte vlastní gumové podloľky, obří válce pěnového molitanu, nebo polstrované boxíky – na tyto tlumiče nárazů pak můľete házet jakkoli těľké činky. Domluvte se s majitelem, ľe tyto věci nechá ve výbavě posilovny, případně, zda je nechce koupit.
V mnohých posilovnách je málo místa a nedají se v nich dělat cviky, které vyľadují například chůzi (farmer´s walk, výpady), nelze v nich házet medicinbalem o zem či stěnu, nedají se v ní provádět ľádné skoky a různé atletické/běľecké drily vhodné na rozcvičení, ani ľádné kopy, údery či gymnastické cviky. Můľete lehce improvizovat a buďte velmi obezřetní, abyste nezpůsobili jakoukoli ąkodu sobě i druhým. Tento bod se můľe zdát banální a nesmyslný, zvláątě proto, ľe větąina lidí v posilovnách neumí cvičit ani s tím, co posilovna nabízí, natoľpak, aby si vymýąleli něco vlastního. Nicméně není tak neobvyklé naráľet na lidi, kteří provádějí naprosté bizarnosti a v rámci úplnosti je tedy třeba tento bod zmínit, abyste ani vy nebyli jedním z těch podivínů. Zároveň jde i o upozornění, abyste si mnohé neznámé cviky a postupy nejprve nanečisto nacvičili doma a nedělali v posilovně zbytečně ostudu a trapnou show.

Nedávejte rady lidem, kteří o to nestojí, a neraďte jim ve chvíli, kdy cvičí
Je jistě hrozné pozorovat, ľe 80-90 % lidí v posilovnách neumí cvičit. Minimálně kaľdý desátý člověk pak dělá něco vyloľeně nebezpečného, nebo absolutně nesmyslného a často poruąuje mnohé z výąe i níľe uvedených pravidel.
Nicméně, vaąím úkolem, pokud nejste majitel či trenér, není radit ostatním lidem, co mají dělat. Výjimkou jsou pouze případy, kdy vyloľeně ohroľují ostatní. Předevąím si ale pamatujte, ľe lidem neraďte, pokud právě něco zvedají. Nevyvádějte z koncentrace někoho, kdo uľ beztak dělá něco nebezpečného.

Pokud vám někdo dává radu, snaľte se ji vyslechnout, i kdyľ s ní nesouhlasíte
I kdyľ někdo poruąuje předchozí pravidlo a začne radit vám, aniľ byste o to stáli, snaľte se reagovat neagresivně. Nechte ostatní, a» vám řeknou svoje a pak jim sdělte svůj názor, případně vysvětlete svůj přístup. Nedělejte ale z posilovny místo pro hádky a spory a nedávejte najevo svou nadřazenost, i kdybyste náhodou měli pravdu a váą oponent ne.

Neházejte s činkami na zem a snaľte se dělat se závaľími co nejmenąí hluk
Jistě kontroverzní bod, stejně jako následující. Vąe je samozřejmě otázkou citu pro míru. Jistě znáte typy lidí, kteří házením činek na zem spíąe exhibují, neľ ľe by ąlo o promyąlenou a nutnou strategii cvičení. Pokud provozujete ve veřejné posilovně cviky, při nichľ zvedáte činku ze zaráľek a spouątíte ji při kaľdém opakování na ně, zkuste si pořídit nějaké polstrovací tlumiče.

Nekřičte při zvedání a nepouľívejte hrubé výrazy
Stejný případ jako předchozí bod. Neexhibujte. Zkuste zvedat závaľí se zavřenými ústy, klidně si pořiďte i chrániče na zuby pro silnějąí stisk čelistí. Rozhodně tím uąetříte uąi a nervy ostatních lidí. Vulgární výrazy si taky odpus»te, nahecovat se můľete i jinak.

Nepouątějte si hlasitou hudbu do sluchátek, tak aby vadila ostatním
Stále dokola tentýľ princip. Nejste v posilovně sami, takľe se tak nechovejte. Co kdyľ někomu nevyhovuje hudba, kterou posloucháte? Proč zbytečně kazit náladu lidem okolo, zvyąovat nervozitu a rozpoutávat případné konflikty?

Pouľívejte rozumné váhy
Souvisí to s mnoha předchozími body, ale jde o zvláątní typ poruąování etikety. Zaprvé, nikoho nezajímá, kolik zvedáte, čili se nepředvádějte. Pouľívání vah přiměřených vaąí výkonnosti vám zaručí, ľe nebudete zbytečně třískat závaľími, nebudete vydávat zbytečně hlasité zvuky, nikdo vás nebude muset zachraňovat, pokud se vám stane nějaká nehoda, nebudete přetěľovat vaąe sparring partnery, a celkově zvýąíte bezpečnost (nejen) svého tréninku. Tento bod zahrnuje více jiných bodů etikety, ale je nutné ho zvláą» zdůraznit: pouľívání přehnaných vah je totiľ jedním z nejčastějąích neąvarů a předevąím důkazů, ľe jste psychicky nezralí a – fakticky vzato – neumíte trénovat.

Nedělejte bicepsové zdvihy v dřepovacím stojanu
Dalo by se uvést mnoho příkladů, jaké cviky kde neprovádět, ale zcela jasně vedou bicepsové zdvihy v dřepovacím stojanu. Jde o tak proslulý prohřeąek proti etiketě, aľ se stal příslovečným znamením hanby. Ten, kdo dělá bicepsové zdvihy v dřepovacím stojanu, je aicky povaľován za největąího losera a idiota. Pokud se někde mají dělat dřepy s těľkou vahou, nepumpujte si tam svoje pidisvaly s lehkými váhami. Bicepsové zdvihy můľete dělat vąude jinde. Tak nezavazejte lidem, kteří chtějí opravdu trénovat.
(Tento bod etikety udílí právo tomu, kdo hodlá dělat dřepy, bez pardonu vyhodit někoho, kdo v silovém stojanu cvičí bicepsové zdvihy.)

_________________________________


Co si brát s sebou do posilovny
1) Oblečení na cvičení – včetně ponoľek a spodního prádla

2) Malý ručník na utírání potu, větąí ručník jako podloľku, velký ručník (osuąku) na sprchování

3) Pomůcky – foam roller, fat gripz, trhačky, pásek, bandáľe, magnézium

4) Suplementy – gainer (rozmíchaný/nerozmíchaný), BCAA, minerály (zinek, chrom, vápník)

5) Vodu – na hodinu tréninku 0,75 l + vodu na rozmíchání gaineru

6) Moľno přehrávač a sluchátka


Nový web a fórum o posilování: http://www.body-test.cz/cs/
Claws

len
# Zaslno: 11 vn 2010 22:28 - Zmnil/a: Claws


Nedávejte rady lidem, kteří o to nestojí, a neraďte jim ve chvíli, kdy cvičí
Jo to nesnáąím, nejhorąí první měsíce cvičení.. Ten lalák mi to říkal uprostřed série..
Nekřičte při zvedání a nepouľívejte hrubé výrazy
To mi připomíná jednoho frajera co po posledním opakování kaľdé série zařval -Joo!-Kurva!
Gorgy

len
# Zaslno: 12 vn 2010 02:18 - Zmnil/a: Gorgy


Tak tohle by mělo viset na dveřích kaľdé posilovny ono nic nenasere tak jako člověk co usilovně cvičí bic zdvihy na stojanu na dřepy (i kdyľ viděl jsem lidi co je cvičili i u lávky bench pressu) a jeątě u toho hlasitě řve
tetsuo

len
# Zaslno: 12 vn 2010 10:50


Na dveřích by mohly viset maximálně tak ty holé body. Ale celý papír s rozepsanými body by při první návątěvě měli dostávat povinně vąichni.


Nový web a fórum o posilování: http://www.body-test.cz/cs/
Kraken

len
# Zaslno: 12 vn 2010 11:15


Ten seznam je doopravdy důkladně sepsaný. Naątěstí větąinou do komerční posilovny nechodím. V klubu, nebo domácí posilovně je etiketa bohudík volnějąí.
wial

len
# Zaslno: 14 vn 2010 10:01


Já mít fitko tak tohle je na dveřích.
Včera sem byl cvičit - v ąatně mokro protoľe někdo vyleze ze sprchy, nejde si vyměnit ponoľky za sucha. Pak přijdu a na stojanu na dřepy se s osou cvičí trojice nějakou triserii tří cviků na biceps. Kdyľ se zeptam na jak dlouho to mají tak jeątě 4 serie+vykecavani doba jako svině. Vąichni řvou jak na lesy, čim víc řveą tim si větąí frajer. Daląí co cvičí s jč přítahy v předklonu, činky nechá válet, závaľí naąlehaný přes sebe, osy naloľený... Při strečinku na konci přijde kluk, vyjde ze ąatny ve stejnym tričku co přiąel, chvíli se dívá do zrcadla :D a pak přijde finále, sundá tričko, párkrát zatne kozy alá Arnold, tričko dá na lavici od benche a jde na to.

Jen mě napadá otázka, jakej máte názor na to, kdyľ někdo cvičí očividně ąpatně, poradit/neporadit? Větąinou sou to lidi co na první pohled cvičí pár let a mě v tom fitku dlouho nevídaj. Jedná se třeba o mrtvolu s brutálním prohnutím zad apod. prostě nebezpečný věci ... Jenľe mam strach, ľe ty lidi se akorát naserou a nechci tam bejt za rádoby frajera co se snaľí radit


www.last.fm/user/WIAL
tetsuo

len
# Zaslno: 14 vn 2010 10:35


Presne na zaklade podobnych zkusenosti jsem tuhle etiketu taky napsal.

Co se tyce dilematu radit-neradit, fakt bych radil jen lidem, co o to stoji.


Nový web a fórum o posilování: http://www.body-test.cz/cs/
StalinChlapecek

len
# Zaslno: 26 j 2010 11:52


.. Nejhorąí věc na světě , kdyľ vidíte trenéra II. třídy , jak cvičí svoje svěřence. Ani si nedokáľete představit , někdy tam vydam takový druhy treniku od nich, ľe si říkam na co ty kurzy maj, asi jenom kvůli penězům.

Radit-neradit
je těľký se koukat na mladý kluky co přijdou do posilovny a hodinu tam rvou biceps na strojích + břicho. V tu cvhíly nejde nic jinýho neľ jim poradit. (ale to se dá podlemě překousnout).

Co mám hodně rád jsou namachřený typci, bez triček co maj ruce jak lopaty ale nohy jak ručičičky.


Informace shromaľduj a ąiř dál
Mr_pixka

len
# Zaslno: 26 j 2010 12:33


Pravidelně chodí k nám do fitka dva borci, které bych neviděl trénink od tréninku, ľe by cvičili bez bicepsových zdvihů a benchpressu. Dříve mě ątvalo, kdyľ jsem slyąel jak se navzájem hecujou u benchpressu, rvou po sobe: "to dáą", jak bylo psáne výąe: "jedeą sám" (nejčastějąí jejich hláąka), chválí se tam, čumí do zrcadla, přitom váhy nic moc a celkově jejich trénink stojí za prd.. prostě na zabití. Teď uľ se jim musím jenom smát, i kdyľ mi samozřejmě vadí kdyľ jedu dřepy, funím si pod nos, skřípu zubama, nevydám ani hlásku a tam se od jednoruček ozývá hlasítý řev..
StalinChlapecek

len
# Zaslno: 26 j 2010 12:45


Nejelpąí je i-pod.. a jet si to svoje ... Já jsem zase hodně rád ľe hodně lidí cvičí jenom ruce :D , aspon mám furt místo tam kam potřebuju kdyľ jsou vąichni na strojích ..

Pravidelně chodí k nám do fitka dva borci, které bych neviděl trénink od tréninku, ľe by cvičili bez bicepsových zdvihů a benchpressu. Dříve mě ątvalo, kdyľ jsem slyąel jak se navzájem hecujou u benchpressu, rvou po sobe: "to dáą", jak bylo psáne výąe: "jedeą sám" (nejčastějąí jejich hláąka), chválí se tam, čumí do zrcadla, přitom váhy nic moc a celkově jejich trénink stojí za prd.. prostě na zabití. Teď uľ se jim musím jenom smát, i kdyľ mi samozřejmě vadí kdyľ jedu dřepy, funím si pod nos, skřípu zubama, nevydám ani hlásku a tam se od jednoruček ozývá hlasítý řev..
tak to potkávam taky no .. ale prostě , jde vidět ľe to vľdycky dělá dvojce ne kvůli tomu aby se opravdu hecovali ale aby dali najevo ľe tam cvičej a ľe dřou . (aby ostatní věděli) :D


Informace shromaľduj a ąiř dál
tetsuo

len
# Zaslno: 26 j 2010 12:58 - Zmnil/a: tetsuo


Bohuzel presne tihle dementi vytvareji v ocich verejnosti spatny obraz o tom, co to znamena cvicit v posilovne.

Je tezky pak nekomu vysvetlovat, ze to muze byt velmi inteligentni cinnost, ktera muze mit hluboce vypracovanou metodiku a vyzaduje od lidi krome vule, taky nejakou kreativitu a dokonce dovednosti (zvedani cinek neni tupa vec, je to dovednost, kterou clovek celozivotne rozviji, tak jako treba bojovnici neustale rozvijeji kvalitu uderu.)


Nový web a fórum o posilování: http://www.body-test.cz/cs/
StalinChlapecek

len
# Zaslno: 26 j 2010 13:14


Přesně , kaľdej si myslí ľe prostě ,,posilovat,, znamená jenom zvedat ľelezo ale to jsou na hodně velkým omylu no..
Pro mě se třeba to stalo uľ ľivotním stylem,nedokázal bych si to představit bez toho vąeho.


Informace shromaľduj a ąiř dál
Mr_pixka

len
# Zaslno: 26 j 2010 17:03


(aby ostatní věděli) :D zní to směąně ale bohuľel je to tak
Andre

len
# Zaslno: 29 Led 2011 10:22


Tak jsem se po ranu pekne pobavil :D dobre komentare
Timpa

len
# Zaslno: 3 Dub 2011 21:59


Nevím no nepráskat s činkama kdyľ jedu třeba mrtvý tah a potom silové přemístění a nadhoz + tlak tak se tam teda chovam jak hovado v tomhle
jsem skoro 40-60 minut na jenom stanoviąti a práskat s činkama no nevím člověk ma vypnuto a při mrtvole je rad kdyľ s tím muľe třisknout o zem sice tam občas lidi koukají vyjeveně ale tak v posilovně to musí ľít není nic lepąího kdyľ člověk slyąí shazovat ľeleza mlacení kotoučů o zem slyąet jak vedle kolega z posledních sil něco zveda.

Kaľdý tam jenom sedi u stroju nebo cvičí s činky bicepsy a kaľdý aby se nezapotil to je spíąe deprimující


Neexistuje přetrénování, existuje jen nedostatek jídla, spánku a vůle.
tetsuo

len
# Zaslno: 3 Dub 2011 22:17


Pokladani cinky u mrtveho tahu tak, ze se v posledni ctvrtine pohybu dolu necha volne spadnout na zem, nebo odhazovani cinky u siloveho premisteni nebo trhu, je promyslena strategie cviceni. A pokud je k tomu v posilovne uzpusobena podlaha, pripadne jsou rovnou pogumovane kotouce, nic proti.
Je rozdil mezi ucinnym silovym treninkem a exhibovanim. A o tom je ten bod etikety.


Nový web a fórum o posilování: http://www.body-test.cz/cs/
Hermas

len
# Zaslno: 3 Dub 2011 23:32 - Zmnil/a: Hermas


Jo no, jeden kluk u nás ve fitku dělá tlaky s jednoručkami na rovné lavici a po skončení serie s tím vľdycky mrdne o podlahu, aľ se otřese celé patro, coľ není to pravé ořechové

Jeho idol asi je Branch Warren : D
Luzifull57

len
# Zaslno: 9 Dub 2011 11:52


Děkuji vám moc za dobré informace.

___________________

When you go gambling in sbobet
You should not take their greedy friends who called to gambling in sbobet with a woman.
kernel

len
# Zaslno: 10 Dub 2011 16:39


tam teda chovam jak hovado v tomhle
Furt lepąí mlátit činkou, neľ klátit 16kg na kladce a vykecávat se do iPhonu.


Vůle odejde dřív neľ tělo.
wulfur

len
# Zaslno: 16 vc 2023 01:57


XVII291.5CHAPBettMorePresWirdStanErleAvriCarlTefaNoah
FiskHeleXVIIAngeTescTescCoreZoneElliTescsosiTiffPana
CosscucuIrviRollIntrUndePearBallWordOverwarcSchaCred
GlisStepKorrRajaDaupNokiTetrBodyVoguVoguDaniRecoIgor
DisnblacArthKietELEGAndrrlesRoseVentSympgunmNikiQuik
AdioGregpublVisiEsetIntrElsyLineShirBorlYuxtKlixSara
SoviElisRondXboxdiamZoneZoneMihaballDawewwwhBubcHris
ThatMalcJohnZoneDecoRobeZoneVIIIBrokZoneMorlZoneXVII
DigiZoneZoneRaymZoneGustGrafZonestarAkutEdgaZone
wulfur

len
# Zaslno: 12 j 2023 01:06


инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинйоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфо
Vae odpov
Tun  Kurzva  Podtren  Odkaz na obrzek  Insert YouTube video   URL    vypnout *Co to je?


   :) ;) :-p :-( :-D smirk :up: :down: :up2: :hi: :clapping: :handshake: :smile: :tease: :wait: :giggle: :winking: :laugh: :cool: :confused: :nodding:
Dal smajlci Zakzat smajlky
» Uivatelsk jmno  » Heslo 
Do diskuse mohou pispvat jen registrovan uivatel. Zadejte sv pihlaovac jmno a heslo, nebo se zaregistrujte.

[ANTISPAM] Zadejte pismeno "J" zde:
 
Prv online: Host - 1
lenov - 1 [ wulfur ]
Nejvce uivatel online: 409 [21 Led 2021 16:35]
Host - 409 / lenov - 0


Powered by forum software miniBB™ © 2001-2007
TOPlist